1. Introductie

People Marketing NL is een organisatie gevestigd in Nederland. People Marketing zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar externe en interne sollicitanten. Wanneer een sollicitant de recruitmentsite People Marketing bezoekt, verzamelt People Marketing informatie (persoonsgegevens) over de sollicitant, bijvoorbeeld aan de hand van webformulieren. Deze persoonsgegevens worden door People Marketing op een eerlijke en wettige wijze gebruikt; dit betekent dat People Marketing persoonsgegevens verzamelt en verwerkt conform van toepassing zijnde privacywetten. Bescherming van de privacy en de persoonsgegevens van sollicitanten is voor People Marketing van het grootste belang en vormt een belangrijk onderdeel van de procedures voor de opzet, organisatie en implementatie van de wervingsactiviteiten van People Marketing. Deze privacyverklaring is bedoeld om sollicitanten te informeren over de wijze waarop People Marketing de gegevens van sollicitanten verwerkt en is van toepassing op de werving- en selectieactiviteiten van People Marketing. Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast om te kunnen blijven voldoen aan van toepassing zijnde wetten of aan gewijzigde zakelijke praktijken. Bezoek deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven van eventuele veranderingen, want aanpassingen worden niet van tevoren gemeld.

2. Doeleinden

Persoonsgegevens die door de sollicitant aan People Marketing worden doorgegeven (gegevens van sollicitanten), worden uitsluitend door People Marketing gebruikt om een verantwoord, effectief en efficiënt werving- en selectieproces mogelijk te maken. People Marketing verzamelt en verwerkt persoonsgegevens uit zowel open sollicitaties als sollicitaties naar bestaande vacatures binnen People Marketing. People Marketing verwerkt de gegevens van sollicitanten alleen voor wervingsdoeleinden. De wervingsdoeleinden van People Marketing zijn: het vergelijken van de gegevens van de sollicitant met de huidige vacatures bij People Marketing, de communicatie van de werving- en selectieprocedures van People Marketing en contact opnemen met sollicitanten om
sollicitatiegesprekken te plannen. Daarnaast verwerkt People Marketing de gegevens van sollicitanten voor het analyseren van de tevredenheid van de sollicitanten over het werv ing- en selectieproces. Met “verwerken” wordt bedoeld: het verzamelen, registreren, bewaren, organiseren, overdragen, aanpassen, wijzigen, opzoeken, raadplegen, gebruiken, beperken, bekend maken door middel van verzending, verspreiding of op andere wijze, vergelijken, blokkeren, vernietigen en wissen van wervingsinformatie.

3. Gegevens van sollicitanten

People Marketing verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten (vereist én optioneel) rechtstreeks of d.m.v. formulieren en/of aangehechte CV’s via de recruitmentsite van People Marketing met URL: https://www.peoplemarketing.nl. People Marketing verzamelt en verwerkt ook gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail. Enkele voorbeelden van gegevens van sollicitanten zijn: contactgegevens van de sollicitant (naam, adres, telefoonnummer, etc.), opleiding van de sollicitant en arbeidsgeschiedenis (vroegere werkgevers, referenties, enz.). People Marketing verzamelt en verwerkt geen gevoelige informatie over sollicitanten, bijvoorbeeld gegevens die uw ras of etnische achtergrond, politieke, godsdienstige of filosofische overtuiging, eventueel lidmaatschap van een vakbond, gezondheid of seksleven onthullen. Indien wegens bepaalde omstandigheden gevoelige informatie over een sollicitant wordt verzameld, vraagt People Marketing hiervoor uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de sollicitant. Opgemerkt dient te worden dat indien een sollicitant ongevraagd gevoelige persoonlijke informatie aan People Marketing verstrekt, de sollicitant toestemming aan People Marketing geeft om deze te gebruiken voor wervingsdoeleinden. De gegevens van sollicitanten die door People Marketing worden verzameld en verwerkt zijn adequaat, relevant en niet overbodig voor de specifieke doeleinden waarvoor ze worden verzameld
en verwerkt. De gegevens van sollicitanten zijn zo nauwkeurig mogelijk en worden zo nodig door de sollicitanten en People Marketing bijgewerkt conform de van toepassing zijnde wetten.

4. Openbaar maken van gegevens van sollicitanten

People Marketing kan bepaalde gegevens van sollicitanten onthullen aan een leverancier of contractorganisatie die diensten aan People Marketing levert, indien bij de uitvoering van deze
diensten gegevens van sollicitanten moeten worden gebruikt en/of gecreëerd voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden beschreven. De van toepassing zijnde wetten worden hierbij
telkens nageleefd. In deze beperkte gevallen kunnen geselecteerde derde partijen toegang krijgen tot de gegevens van sollicitanten. People Marketing draagt er zorg voor dat strenge
beveiligingsnormen worden opgelegd aan deze derde partijen. Bij een eventuele fusie en/of overname kan People Marketing informatie over sollicitanten onthullen aan de derde partij die bij de
betreffende fusie en/of overname betrokken is, doch slechts aan bevoegd personeel dat bij de personeelswerving betrokken is. People Marketing verkoopt en verhandelt geen gegevens van sollicitanten aan enige derde partij. People Marketing kan krachtens van toepassing zijnde wetten worden verplicht, bepaalde gegevens van sollicitanten te onthullen aan derden, bijvoorbeeld regeringsautoriteiten. Ook kan het nodig zijn dat People Marketing krachtens van toepassing zijnde wetten gegevens van sollicitanten onthult om haar wettelijke rechten te beschermen.

5. Overdracht van gegevens van sollicitanten

Via de recruitmentsite van People Marketing (www.peoplemarketing.nl) krijgen sollicitanten de mogelijkheid om zowel een open sollicitatie in te zenden als te solliciteren naar huidige vacatures binnen People Marketing. Sollicitanten kunnen tijdens het online sollicitatieproces hun voorkeur voor een specifiek land aangeven. Indien een sollicitant bewust solliciteert naar een baan buiten zijn/haar eigen land, worden de gegevens van deze sollicitant overgedragen aan het land waar de vacature bestaat. De gegevens van de sollicitant worden uitsluitend overgedragen voor wervings- en selectiedoeleinden. Sollicitanten met online open sollicitaties of sollicitaties naar huidige vacatures binnen People Marketing, stemmen door middel van hun aanvaarding van deze privacyverklaring in met het doorgeven van hun persoonsgegevens en geven tevens toestemming aan het recruitmentpersoneel van People Marketing om contact met hen op te nemen om de
wervingsprocedure te starten. Om als mondiaal bedrijf te kunnen functioneren en om de carrière van sollicitanten binnen People Marketing te kunnen bevorderen, is het nodig om gegevens van sollicitanten te verwerken en aan andere People Marketing vestigingen door te geven. De gegevens van sollicitanten worden in een internationale database ingevoerd, die beschikbaar is voor Recruiters van People Marketing in de verschillende landen waar People Marketing werkzaam is. Het gebruik van deze database houdt in dat gegevens van sollicitanten worden verzonden naar andere landen dan het land waar de sollicitant woont. Door hun aanvaarding van deze privacyverklaring stemt de sollicitant in met de overdracht van zijn/haar persoonsgegevens naar de verschillende landen waar People Marketing werkzaam is, alwaar deze worden verwerkt door wereldwijd wervingspersoneel van People Marketing. People Marketing zorgt voor adequate beveiligingsmaatregelen voor de overdracht en verwerking van gegevens van sollicitanten naar de People Marketing-vestigingen in de verschillende landen waar People Marketing werkzaam is.

6. Het bewaren van gegevens van sollicitanten

People Marketing bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens de werving- en selectieprocedure. Na afloop van de werving- en selectieprocedure bewaart People Marketing de gegevens van
sollicitanten conform de geldende wet- en regelgeving. People Marketing kan gegevens van sollicitanten bewaren indien er een “zakelijke behoefte” bestaat aan het behoud van de gegevens van de sollicitant, bijv. door het cv van een sollicitant te bewaren voor het geval er een geschikte vacature ontstaat, zolang dit in overeenstemming is met de huidige wet- en regelgeving. Tenzij de
lokale wetgeving anders bepaalt, worden de gegevens van sollicitanten zolang als noodzakelijk bewaard. De lokale wetgeving inzake het bewaren van gegevens wordt hierbij altijd geraadpleegd en nageleefd.

7. Beveiliging

People Marketing maakt van een aantal technische, fysieke en organisatorische beveiligingsmaatregelen gebruik om de integriteit, confidentialiteit en beschikbaarheid van de gegevens van sollicitanten te waarborgen. People Marketing heeft beveiligingstechnologieën geïmplementeerd om de opgeslagen gegevens van sollicitanten te beschermen tegen toegang door onbevoegden, onjuist gebruik, wijziging, onwettige of abusievelijke vernietiging en/of verlies. People Marketing tracht zoveel als financieel en technisch mogelijk haar beveiligingsprocedures uit te breiden naarmate nieuwe technologieën beschikbaar worden. De toegang tot gegevens van sollicitanten is beperkt tot personeelsleden van People Marketing die betrokken zijn bij de wervingsactiviteiten van People Marketing. People Marketing personeelsleden zijn verplicht om de privacy te respecteren van sollicitanten die de website van People Marketing bezoeken en om de gegevens van sollicitanten confidentieel te houden. Conform de van toepassing zijnde geldende wettelijke vereisten zorgt People Marketing voor adequate beveiligingsmaatregelen ter bescherming van de handmatige en elektronische verwerking van de gegevens van sollicitanten en ter voorkoming van eventueel misbruik ervan. People Marketing waarborgt ook (contractueel) dat derde partijen en bedrijfsonderdelen die namens People Marketing gegevens van sollicitanten verwerken, adequate beveiligingsmaatregelen treffen conform de lokale wettelijke vereisten.

8. De rechten van sollicitanten

De sollicitant heeft recht op toegang tot zijn of haar persoonsgegevens die door People Marketing worden bewaard. De sollicitant heeft het recht om People Marketing te verzoeken, zijn of haar gegevens te corrigeren. Onder “corrigeren” wordt o.a. verstaan: het aanvullen, wissen, blokkeren of op andere wijze zorgen dat de gegevens van de sollicitant niet meer worden gebruikt. People Marketing is alleen verplicht de gegevens van een sollicitant te corrigeren wanneer deze feitelijk onnauwkeurig, onvolledig of irrelevant zijn voor de doeleinden waarvoor People Marketing de gegevens gebruikt.

9. Contact opnemen met People Marketing

Deze contactinformatie kan alleen worden gebruikt voor vragen in verband met privacy . Informatie over vacatures bij People Marketing of andere vragen die niet over privacy gaan, kunnen verstuurd worden naar: recruitment@peoplemarketing.nl. Stuur al uw vragen en opmerkingen over deze recruitment privacy verklaring of over de manier waarop People Marketing gegevens van sollicitanten verzamelt en verwerkt naar: info@peoplemarketing.nl.